فرم های کاربری برای اعضای هیات علمی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
دستورالعمل فرآیند انعقاد گردش کار و اختتام قراردادهای تحقیقاتی مقدماتی دانلود (72.1k)
فرم ارائه ی ایده های نوین و کاربردی دانشجویان دانلود (591.5k)
فرم اطلاعات پژوهشی-گرنت دانلود (59.3k)
فرم اطلاعیه سخنرانی علمی دانلود (19.4k)
فرم پیشنهاد طرح پژوهشی دانلود (75.5k)
فرم تدیل وضعیت رسمی آزمایشی (جدید) دانلود (958.1k)
فرم ترفیع سالیانه اساتید (پایه سالیانه) دانلود (118.5k)
فرم تسویه حساب هزینه کرد پژوهانه اعضای هیات علمی دانلود (52.9k)
فرم خوداظهاری دانلود (35.1k)
فرم گزارش نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی دانلود (1,540.5k)