مجلات و نمایه ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
2016-ضریب تاثیرها و نشریات رشته های مختلف JCR دانلود (52.9k)
آیین نامه تشویقی مقالات معتبر دانلود (1,441.0k)
درجه بندی مجلات-2016-Q دانلود (3,467.9k)
درجه بندی مقالات Q در سال 2015 دانلود (3,440.9k)
رتبه بندی نشریات ISC در سال 1394 دانلود (320.7k)
ضریب تاثیر مجلات در سال 2015 دانلود (40.4k)
فهرست کامل مجلات JCR در سال 2015 دانلود (840.5k)
فهرست کامل مجلات JCR در سال 2016 دانلود (1,013.8k)
فهرست نشریات دارای نمایه Scopus در سال 2016 دانلود (19.7k)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم در خرداد 1396 دانلود (2,589.6k)
فهرست نشریات نامعتبر 1394 دانلود (512.6k)
فهرست نشریات نامعتبر سال 1395 دانلود (589.2k)
فهرست نمایه ها - سال 1395 دانلود (281.1k)
فهرست نمایه های معتبر وزارت علوم دانلود (413.7k)
نشریات اسکوپوس SCOPUS دانلود (131.1k)
نشریات معتبر وزارت علوم 1395 دانلود (2,483.6k)
نشریات معتبر وزارت علوم 95 دانلود (2,570.6k)